Luxury Phuket ภูเก็ต พังงา เกาะยาวน้อย 4 วัน 3 คืน
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์เที่ยวไทย ช่วยชาติ
ราคา 28,900.00 บาท

14 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 2734 ผู้ชม

เที่ยวไทยช่วยชาติ 
Luxury Phuket
ภูเก็ต พังงา เกาะยาวน้อย 4 วัน 3 คืน
รับสิทธิ์ “เราเที่ยวด้วยกัน” 3,000 บาท **
ภูเก็ต - พังงา - จุดชมวิวเสม็ดนางชี - เกาะตะปู - เขาพิงกัน - เกาะปันหยี - พายเรือแคนู - เกาะห้อง - ล่องเรือยอร์ช - เกาะเฮ - นกเงือก
ดำน้ำชมปะการัง - ชมพระอาทิตย์ตก - ซันเซ็ทดินเนอร์บนเรือยอร์ช - นอนบนเกาะยาวน้อย - ธรรมชาติบริสุทธิ์ ทิวทัศน์สวยงามปานเทวดาสรรสร้าง - เที่ยวเมืองเก่าภูเก็ต ชิโนโปรตุกีส - เขารัง - ทานอาหารระดับมิชลิน - อาหารพื้นเมือง - ซีฟู้ด กุ้งมังกร
กำหนดเดินทาง :
 
21-24 ต.ค.63
28-31 ต.ค.63
 
อัตราค่าบริการ :
พักห้องคู่ท่านละ  28,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม    6,900 บาท
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 10 วัน                 
อัตรานี้รวม :     
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ ภูเก็ต
- ค่ารถตู้ หรือ รถโค้ช รถสองแถวบนเกาะยาวน้อย
- ค่าล่องเรือชมเกาะต่างๆ เรือยอร์ช เรือสปีดโบ๊ท เรือทัวร์พังงา ตามรายการ
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมมัคคุเทศก์
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)    
 
อัตรานี้ไม่รวม :
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
- ค่าทิปคนขับรถ และ มัคคุเทศก์ ท่านละ 400.-บาท
 
**กรุณารีบจองด่วน เพื่อดำเนินการรับสิทธิ์ เราเที่ยวด้วยกัน จากภาครัฐ ก่อนสิทธิ์เต็ม ภาครัฐจะช่วยค่าใช้จ่ายต่างๆ มูลค่าประมาณท่านละ 3,000 บาท โดยเคลมเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% หลังจากการเดินทางเสร็จสิ้น
จองด่วน! ก่อนสิทธิ์เต็ม