Esan Hiso บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ ขอนแก่น 4 วัน 3 คืน
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์เที่ยวไทย ช่วยชาติ
ราคา 19,900.00 บาท

18 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 1576 ผู้ชม

เที่ยวไทยช่วยชาติ 

อีสานไฮโซ เส้นทางสายไหม

บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ ขอนแก่น 4 วัน 3 คืน
คัดสรรเส้นทาง ที่พักที่ดีที่สุด อาหาร แบบไฮโซ ตัวจริงไม่ควรพลาด 
เลือกซื้อผ้าไหม นุ่งผ้าไหมเที่ยวอีสาน ถ่ายรูป ชอปปิ้งผ้าไหมอย่างจุใจ  
 
กำหนดเดินทาง :
13-16 พ.ย.63
20-23 พ.ย.63
4-7 ธ.ค.63
11-14 ธ.ค.63
18-21 ธ.ค.63
25-28 ธ.ค.63
 
อัตราค่าบริการ :
พักห้องคู่ ท่านละ  
19,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
  3,900 บาท 
กรุณารีบจองด่วน เพื่อดำเนินการรับสิทธิ์ เราเที่ยวด้วยกัน จากภาครัฐ
ภาครัฐช่วยค่าใช้จ่ายต่างๆ มูลค่าประมาณท่านละ 2,000 บาท โดยเคลมเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40%หลังจากเดินทางท่องเที่ยวเสร็จแล้ว

กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 10 วัน                

อัตรานี้รวม :     
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-บุรีรัมย์ / ขอนแก่น-กรุงเทพ
- ค่ารถตู้ หรือ รถโค้ช
- ค่าเข้าชมสถานที่ ตามรายการ
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมมัคคุเทศก์
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
 
 อัตรานี้ไม่รวม : 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ